Likumpārkāpumi un nelikumīga uzvedība

Regulējošā likumdošana:

Administratīvie sodi un to iekasēšana

Nepārdomātu rīcību, nezināšanas vai neizdarības rezultātā ikviens var tikt administratīvi sodīts. Administratīvie sodi visbiežāk tiek uzlikti par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, nepareizu automašīnas novietošanu, smēķēšanu vai alkohola lietošanu neatļautā vietā, nenotīrītu ietvi pie savas mājas. Situācijas var būt dažādas.

Apelācija pret uzlikto sankciju

 • Lēmumu par piemēroto administratīvo sodu var pārsūdzēt administratīvā pārkāpumā lietā, ievērojot sūdzībai noteiktās prasības un norādot savu motivāciju.
 • Informācija par pārsūdzības iespējām ir norādīta lēmumā, atbilstoši LAPK noteiktajam – 10 darba dienas.
 • Piespriesto sodu par braukšanu dzērumā pārsūdzēt nav jēdzīgi. Pārsūdzība neaptur tiesību atņemšanas termiņa tecējumu.
 • Personai vecumā no 14 līdz 18 gadiem, kurai nav patstāvīgas izpeļņas, piespriesto naudas sodu ir jāsamaksā vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj.
 • Sods parasti ir jāsamaksā 30 dienu laikā no sodīšanas dienas, bet, ja lēmums pārsūdzēts vai iesniegts protests par to, – ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad paziņots, ka sūdzība vai protests noraidīts.
 • Naudas sodu iemaksā kredītiestādē vai valsts institūcijā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic naudas soda izpildes kontroli. Veicot soda naudas maksājumu bankā vai valsts institūcijā, maksātājam obligāti ir jānorāda tā dokumenta numurs, ar kuru tika piemērots naudas sods.
 • Ja sodītā persona uzlikto sodu nepārsūdz un arī soda naudu nesamaksā, aptuveni pēc gada (ja sods ir par pārkāpumu ceļu satiksmē) institūcija, kas lēmumu ir pieņēmusi, izsūta brīdinājumu ar lūgumu noteiktā laikā nokārtot savas saistības. Citos gadījumos paziņojumu nosūta pēc 30 dienām un nodod piespiedu izpildei.
 • Pēc tam lieta parāda piedziņai tiek nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.
 • Tiesu izpildītājs naudas soda piespiedu piedziņas izpildi var veikt piecu gadu laikā no dienas, kad šis lēmums ir piespiedu izpildei iesniegts.

Naudas sods un tā piespiedu atgūšana

 • Administratīvā soda pārmaksa veidojas gadījumos, ja persona sākotnēji samaksā naudas sodu, bet vēlāk to pārsūdz un tiesa prasību apmierina.
 • Nepareiza soda nomaksa visbiežāk saistīta ar naudas iemaksāšanu nepareizajā valsts budžeta kontā.
 • Lai saņemtu atmaksāto soda summu, personai ar iesniegumu jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā – ja maksājums veikts valsts budžetā vai pašvaldībā – ja maksājums veikts pašvaldības budžetā.
 • Iesniegums par soda atmaksu jāiesniedz trīs gadu laikā, kad maksājums veikts, vai nākamajā dienā pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā.
 • Iestādes naudas summu atmaksā 15 darba dienu laikā no tās institūcijas rakstveida atzinuma saņemšanas, kas pieņēmusi lēmumu par naudas soda uzlikšanu.
image_pdfimage_print
Scroll Up