Kvalifikācijas atzīšana (pārkvalifikācijas kursi)

Kādos gadījumos ir nepieciešama ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā?

Jums ir tiesības pilntiesīgi un patstāvīgi strādāt mītnes valstī tādā profesijā, kas Latvijā ir reglamentēta, un jūs vēlaties strādāt šai profesijā arī Latvijā.

Kas ir reglamentēta profesija?

Profesija* – izglītībai un darbībai, kurā ir valstī noteiktas prasības.

* Latvijā reglamentēto profesiju saraksts ir pieejams Akadēmiskās informācijas centrareglamentēto profesiju datu bāzē.

Kādi dokumenti jāiesniedz?

Pretendents iesniedz informācijas institūcijai[1]:

  • iesniegumu (1.pielikums MK 2016. gada noteikumi Nr.827);
  • pases kopiju;
  • izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;
  • izziņu no mītnes valsts kompetentām iestādēm par tiesībām strādāt profesijā mītnes valstī;
  • izziņu no mītnes valsts kompetentām iestādēm par darba pieredzi;
  • ārstiem, veterinārārstiem, farmaceitiem, medmāsām, vecmātēm, zobārstiem, arhitektiem – izziņu no mītnes valsts kompetentām iestādēm par labu reputāciju un disciplinārpārkāpumu neesamību (šada izziņa nedrīkst būt vecāka par trīs mēnešiem).

Dokumentiem ir nepieciešams tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem ,kas izdoti ārpus Eiropas Savienības (izņemot Baltkrievija, Kirgīzija, Krievija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna), jābūt legalizētiem Latvijā.

Dokumentus Akadēmiskās informācijas centrā lūdzam iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikā. Ja Jums nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšanas eksperta konsultācija, lūdzam to iepriekš saskaņot, sazinoties elektroniski prof@aic.lv .

Kāda ir profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra?

  • Informācijas insitūcija pieņem dokumentus, sagatavo savu vērtējumu un nosūta izziņu institūcijai[2], kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību konkrētajā profesijā.
  • Institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību, pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, daļēju atzīšanu vai neatzīšanu.
  • Lēmumu jāpieņem 3 mēnešu laikā (ES valstu ārstiem, veterinārārstiem, farmaceitiem, medmāsām, vecmātēm, zobārstiem, arhitektiem) vai 4 mēnešu laikā (pārējiem) kopš visu dokumentu iesniegšanas informācijas institūcijā.

Ja persona profesionālo kvalifikāciju farmaceita, māsas vai fizioterapeita profesijā ir ieguvusi ES dalībvalstī, profesionālās kvalifikācijas atzīšanai var izmantot arī elektronisko iesniegumu, ko nodrošina Eiropas Profesionālās kartestiešsaistes platforma.

Cik maksā profesionālā atzīšana?

Samaksa par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir 200 EUR. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.298.

Kāda ir procedūra īslaicīgo pakalpojumu sniedzējiem?

Ja Eiropas Savienības pilsonis ar ES iegūtu profesionālo kvalifikāciju vēlas sniegt īslaicīgus pakapojumus (ierobežota ilguma, biežuma un apjoma ziņā) un šī persona veic pastāvīgu profesionālo darbību savā mītnes valstī, tad iepriekš aprakstītā procedūra nav jāveic, bet ir jāiesniedz deklarācija institūcijai, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. Deklarācijas saturu nosaka MK 2009.gada noteikumi NR.818 – zaudējuši spēku ar MK 2017. gada 28. marta noteikumiem Nr. 168 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”.

Ārpus ES esošiem pakalpojumu sniedzējiem jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšana arī tad, ja persona Latvijā plāno sniegt tikai īslaicīgus pakalpojumus.

Kurš Latvijas likums to reglamentē?

Likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”.

MK apstiprinātais profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinators Latvijā ir Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte Inese Stūre.