How to start own business | Kaip pradėti savo verslą

Nutarus pradėti verslą, reikia praeiti tam reikalingas procedūras. VŠĮ Versli Lietuva svetainėje (http://www.enterpriselithuania.com/en/start-your-business ) nurodoma, kad jūs turite pasirinkti verslo formą, kurią, galite registruoti elektoriniu būdu ir taip sutaupyti brangaus laiko (https://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-steigimo-proceduros ).

Lietuvoje galimos įsteigti verslo formos:

  • Individualios veiklos registravimas – norint įsigyti individualios veiklos pažymą, reikia Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti užpildytą nustatytą prašymo registruoti formą. Duomenis ir dokumentus mokesčių inspekcijai galima pateikti atvykus į mokesčių inspekcijos skyrių asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu (VŠĮ Versli Lietuva).
  • Verslo liudijimo registravimas – norint įsigyti verslo liudijimą, reikia pirmiausia patikrinti, ar Jūsų pasirinktai veiklai vykdyti yra išduodami verslo liudijimai (verslo liudijimui įsigyti tinkamų veiklų sąrašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2D6424EE2BEB/jUfVFaHvMV ). Teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai turite pateikti šiuos dokumentus (atvykus į mokesčių inspekcijos skyrių asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu): prašymą verslo liudijimui įsigyti; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; kitus atskirais atvejais reikalingus dokumentus (dokumentą, kuriuo remiantis gali būti taikomas mažesnis savivaldybės tarybos nustatytas pajamų mokestis, autorinę licencinę sutartį, sudarytą su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais, kt.). Verslo liudijimas išduodamas per 4 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos (VŠĮ Versli Lietuva). Visą informaciją apie individualios veiklos pažymą ir verslo liudijimą galite galite sužinoti Tel. 1882.
  • Įmonės registravimas susideda iš keleto etapų: aiškus veiklos tikslų ir uždavinių pasirinkimas; tinkamiausios įmonės teisinės formos (pagal būsimą veiklą) pasirinkimas; buveinės patalpų pasirinkimas; patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas juridiniam asmeniui buveinei (notariškai patvirtintas), jei patalpų savininkas nėra steigėjas; juridinio asmens pavadinimo pasirinkimas ir registravimas; steigimo dokumento surašymas; kaupiamosios sąskaitos atidarymas; reikalingų pradinių įnašų apmokėjimas (jei tokie numatyti); įstatų / nuostatų parengimas; steigiamojo susirinkimo sušaukimas, kurio metu patvirtinami įstatai, išrenkami valdymo, priežiūros organai (vadovas, valdyba, taryba ir kt.); įgaliojimų atstovauti Juridinių asmenų registre suteikimas; dokumentų pateikimas notarui ir Juridinių asmenų registrui. Įmonių steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, likvidavimą, šių įmonių savininkų teises ir pareigas, valdymo organų teises, pareigas, atsakomybę, disponavimą turtu, buhalterinę apskaitą, informacijos pateikimą suinteresuotiems asmenims ir pan. reglamentuoja Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos atitinkamos įmonės teisinės formos įstatymai (LR Akcinių bendrovių įstatymas, LR Individualių įmonių įstatymas, LR Viešųjų įstaigų įstatymas, LR Asociacijų įstatymas ir t.t.) ir kiti teisės aktai (VŠĮ Versli Lietuva);
  • Steigiant UAB (uždarąją akcinę bendrovę) atsižvelgiant į steigėjų skaičių, steigiant pasirašomi steigimo dokumentai (steigimo aktas – kai yra vienas steigėjas; steigimo sutartis – kai steigėjų daugiau nei vienas); bendrovės steigimo dokumentas suteikia teisę atidaryti steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą (joje turi būti ne mažiau kaip 2500 Eur) steigėjų pasirinktame banke; steigėjai apmoka steigimo dokumentuose nurodytą pradinį įnašą už pasirašytas akcijas; sudaromi bendrovės įstatai; sušaukiamas steigiamasis susirinkimas; prieš pateikiant Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę, notaras patvirtina prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad uždarąją akcinę bendrovę registruoti galima; pateikiami dokumentai Juridinių asmenų registrui; bendrovė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre (VŠĮ Versli Lietuva);
  • Mažosios bendrijos steigimas Mažosios bendrijos steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. Mažosios bendrijos steigėjų gali būti ne daugiau kaip 10. Mažosios bendrijos steigimas priklauso nuo pasirinkto steigimo būdo – elektroniniu ar neelektroniniu būdu – ir jos steigėjų skaičiaus (vienas ar daugiau steigėjų). Jeigu steigėjas yra vienas asmuo, tuomet sudaromas mažosios bendrijos steigimo aktas ir parengiami  mažosios bendrijos nuostatai. Jeigu steigėjų daugiau nei vienas, sudaroma mažosios bendrijos steigimo sutartis ir parengiami mažosios bendrijos nuostatai. Šiuos dokumentus pasirašo visi steigėjai ar jų įgalioti asmenys. Atliekami steigimo sutartyje ar steigimo akte nustatyti veiksmai ir įvykdomos juose nurodytos prievolės (kai nustatyta, kad jos turi būti įvykdytos iki mažosios bendrijos įregistravimo). Kai mažoji bendrija steigiama ne elektroniniu būdu, Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamas: prašymas įregistruoti  mažąją bendriją; mažosios bendrijos steigimo sutartis arba steigimo aktas (ir jų pakeitimai, jeigu steigimo sutartis ar steigimo aktas buvo pakeisti iki mažosios bendrijos įregistravimo); mažosios bendrijos nuostatai (2 egzemplioriai); licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki mažosios bendrijos įsteigimo. Prieš teikiant dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui, jie turi būti pateikti notarui patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad mažąją bendriją registruoti galima.Steigiant mažąją bendriją elektroniniu būdu, pirmiau nurodytieji dokumentai (prašymas, steigimo sutartis ir kt.) turi būti pateikiami tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir notarinio patvirtinimo nėra reikalaujama. Taip pat turi būti laikomasi kitų steigimo elektroniniu būdu sąlygų. Dokumentai turi būti pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu. Visi šie veiksmai atliekami Juridinių asmenų registro tvarkytojo informacinėje sistemoje. Mažoji bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Įregistravus mažąją bendriją jos steigėjai tampa mažosios bendrijos nariais (LR Ūkio ministerija).

Informacijos apie įmonių steigimą, reikalingus užpildyti ir pateikti notarui bei Juridinių asmenų registrui dokumentus galima rasti VĮ Registrų centro internetiniame puslapyje http://www.registrucentras.lt/en/ . Šiame puslapyje galima rasti ir visas reikalingas užpildyti formas.

Registrų centro konsultacinės tarnybos tel. 8 5 268 8262, trumpasis 1637.

Svarbu! Užsieniečiai gali dirbti pagal verslo liudijimą ir individualios veiklos pažymėjimą, tačiau tokia verslo forma nesuteikia galimybės gauti leidimo gyventi Lietuvoje verslo pagrindu.

image_pdfimage_print
Scroll Up