Education for children | Vaikų ugdymas

Tiek Lietuvos piliečiams, tiek gyvenantiems Lietuvoje ir leidimą gyventi Lietuvoje turintiems užsieniečiams, ugdymas iki 16 metų yra privalomas ir valstybės garantuojamas.

Su trumpa Lietuvos švietimo sistema galite susipažinti čia https://www.smm.lt/web/en/education_1

Šaltinis / source: girstutis.kaunas.lm.lt

Ikimokyklinis ugdymas. Lietuvoje ikimokyklinis ugdymas nėra privalomas. Į ikimokyklinio ugdymo įstaigas priimami vaikai nuo gimimo iki 6 (išimtinais atvejais – iki 5) metų, kitaip tariant – iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę (dar vadinama paruošiamąja arba „nuline“ grupe).

Svarbu! Ką turite žinoti, norėdami užrašyti savo vaiką į darželį Lietuvoje ?

Šaltinis / source: kaunopasaka.lt
 • Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarką nustato savivaldybė.
 • Informacijos dėl vaikų registravimo į darželius reikia ieškoti konkrečios savivaldybės internetiniame puslapyje arba savivaldybės administracijos švietimo padalinyje.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos Lietuvoje vykdomos lietuvių kalba. Tačiau Jūsų pageidavimu bei susidarius pakankamam norinčiųjų skaičiui, darželiuose, kurių įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, ugdymas gali būti vykdomas rusų, lenkų kalbomis.
 • Norėdami užregistruoti vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, pirmiausia užpildykite prašymą. Prašymas paprastai pildomas internetu, ypač didžiuosiuose miestuose, arba pateikiamas pačiuose darželiuose.
 • Reikia iš anksto pasirūpinti vaiko sveikatos pažyma, kurią privaloma pateikti pradėjus lankyti darželį.
 • Savivaldybės darželio kaina skaičiuojama priklausomai nuo faktiškai lankytų dienų, bet vidutiniškai gali siekti apie 60 Eur/mėn.
 • Jūsų vaikas gali lankyti privatų darželį. Priėmimas į privačius darželius vykdomas visus metus. Norint leisti vaiką į privatų darželį, užtenka pasirašyti sutartį su darželio administracija. Privačių darželių kainos svyruoja nuo 120 iki 400 Eur/mėn. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybės visiems privačius darželius lankančių vaikų tėvams kompensuoja iki 100 Eur tėvų mokamo mėnesio mokesčio kiekvienam vaikui. Kompensaciją galima gauti už vaikus, kurių bent vieno iš tėvų deklaruota ir faktiška gyvenamoji vieta yra savivaldybės teritorijoje, nepriklausomai nuo tėvų uždirbamų pajamų. Vilniuje ir Klaipėdoje prašymą dėl dalies mokesčio kompensavimo galima paduoti per privatų darželį, su kuriuo pasirašoma sutartis. Kompensacija nekeičiama visus mokslo metus (Šaltinis: http://renkuosilietuva.lt/).

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Vienas iš priešmokyklinio ugdymo tikslų – padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Priešmokyklinis ugdymas trunka vienerius metus iki pradedant lankyti pradinę mokyklą. Priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje paprastai vykdomas darželiuose, rečiau mokyklose.

Šaltinis: etar.lt

Svarbu! Ką turite žinoti, norėdami užrašyti savo vaiką į mokyklą?

Mokslas Lietuvoje yra privalomas vaikams nuo 7  iki 16 metų. Savivaldybių mokyklose mokslas yra nemokamas. Migrantų vaikai (užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių iš užsienio gyventi ir dirbti Lietuvoje, kurie mokosi bendrojo ugdymo klasėse) turi teisę gauti papildomą 30 proc. finansavimą mokiniui, kuriam, norint palengvinti integraciją, skiriama daugiau bendrojo ugdymo dalykų/pamokų nei tos klasės kitam mokiniui.

Konkrečiai pasirinktai mokyklai, kurioje norima mokytis, pateikiama:

 • Prašymas.
 • Mokymosi pasiekimus įteisinantis dokumentas (dokumentas, liudijantis apie užsienyje baigtą ugdymo programą ar jos dalį), kuris turi būti išverstas į lietuvių kalbą (reikalavimas vertimą tvirtinti notariškai priklauso nuo kiekvienos mokyklos vidaus tvarkos).
 • Kiti priėmimo į mokyklą tvarkoje nustatyti dokumentai (kiekviena mokykla nusistato individualius reikalavimus, kokius dokumentus pateikti).
 • Mokyklos (pradinės, pagrindinės, progimnazijos) pirmumo teisę teikia vaikams, kurių gyvenamoji vieta yra registruota tos mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, todėl gali reikėti pateikti pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą.
 • Iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų), o nuo 14 metų vaikas prašymą turi rašyti pats (atskirais atvejais mokyklos gali nusistatyti kitokią tvarką).
 • Užsienyje baigtą pradinio, pagrindinio ugdymo programą arba jos dalį ir vidurinio ugdymo programos dalį įvertina konkreti pasirinkta mokykla. Moksleiviui pateikus dokumentus, liudijančius apie mokymąsi užsienio valstybių mokyklose, mokyklos komisija nusprendžia, kokią lietuviškos programos dalį atitinka programa, kurią vaikas baigė užsienyje. Prireikus mokykla organizuoja įgytų mokymosi pasiekimų patikrinimą ir teikia rekomendacijas dėl tolesnio mokymosi.
 • Lietuvių kalbos nemokantys vaikai, prieš pradėdami mokytis bendrojo ugdymo mokykloje, lietuvių kalbos gali mokytis išlyginamojoje klasėje. Lietuvių kalbos mokėjimo lygį taip pat įvertina mokykloje sudaryta komisija.
 • Priėmimas gali būti vykdomas visus mokslo metus, tačiau kadangi priėmimo tvarką nusistato kiekviena mokykla individualiai, dėl pateikiamų dokumentų sąrašo, priėmimo datų, gyvenamosios vietos registravimo poreikio ir kitų klausimų reikėtų kreiptis į konkrečią mokyklą (Šaltinis: http://renkuosilietuva.lt/ ).

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas. Pradinuku vaikas gali tapti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina septyneri. Išimtinais atvejais – vieneriais metais anksčiau.

Po pradinio ugdymo mokiniai mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, kuri trunka 6 metus. Pagrindinio ugdymo programa įgyvendinama pagrindinėse, jaunimo, profesinėse mokyklose, progimnazijos, gimnazijos. Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų (5–8 klasėse), ir II dalis – dvejų metų (9–10 klasėse, arba  gimnazijos I–II klasėse).

Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 klasė, arba gimnazijų III–IV klasės). Pagal vidurinio ugdymo programą galima mokytis vidurinėse mokyklose, gimnazijose, profesinėse mokyklose.

image_pdfimage_print
Scroll Up