How to enter education system | Cum să te înscrii în sistemul de învățământ

Sistemul educaţional din România garantează minorilor străini a căror şedere pe teritoriul ţării este oficial recunoscută, conform legii, drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nici o formă de discriminare.

În învăţământul obligatoriu, elevii străini beneficiază de şcolarizare în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, iar în învăţământul liceal/secundar/superior, elevii din state terţe plătesc taxe de şcolarizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2010.

Taxa pentru învăţământul liceal secundar superior este de 180 euro/lună, iar pentru învăţământul  universitar variază între 220-950 euro/lună (licenţă, masterat, rezidenţiat) şi 240-970 euro/lună (doctorat).

 1. Cu privire la înscrierea în învăţământul preuniversitar, în România se pot înscrie elevii cetăţeni ai unor state ce nu fac parte din UE, SEE sau Confederaţia Elveţiană dacă unul dintre părinţi, tutori sau susţinători legali se încadrează în una din următoarele situaţii: este repatriat; are, prin căsătorie, domiciliul în România; este posesorul unui permis de şedere în România; desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale, activităţi pe teritoriul României; se află la studii în învăţământul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat din România. La cerere, elevii pot beneficia de cursuri pregătitoare pentru învăţarea limbii române, organizate la nivelul Inspectoratelor Şcolare, cu o durată de un an şcolar. Dosarele se depun la Ministerul Educaţiei Naţionale – Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene, conform metodologiei de primire la studii şi şcolarizare.
 2. Cetăţenii străini din state care nu fac parte din UE, SEE sau Confederaţia Elveţiană sunt înscrişi în învăţământul universitar şi postuniversitar în cazul în care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
 • dacă prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară/instituţie de învăţământ superior din sistemul naţional din România.
 • dacă au cunoştinţe de limba română şi promovează un test de evaluare a acestor cunoştinţe, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată din membrii Catedrei de limba română din instituţia de învăţământ superior acreditată la care candidatul urmează să studieze. In cazul în care respectiva instituţie de învăţământ superior nu dispune de catedră de specialitate, examinarea poate fi efectuată de către o comisie similară din cadrul unei alte instituţii de învăţământ superior acreditată. In urma acestei examinări se va elibera un Certificat de competentă lingvistică.
 • după absolvirea anului pregătitor, în cadrul căruia îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limbă română, precum şi cunoştinţele specifice având în vedere profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic, medicină etc.). Durata anului pregătitor pentru studii universitare de licenţă este de 1 an şcolar/academic, iar pentru studii universitare de masterat, doctorat şi studii postuniversitare de rezidenţiat este de cel puţin 6 luni.

Pot fi înscrişi în ciclul I de studii universitare absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

Procedura de înscriere decurge astfel:

 1. Trimiteţi dosarul de aplicare la instituţia de învăţământ dorită (toate documentele din dosar trebuie să fie traduse, legalizate, iar în unele cazuri, apostilate). Există anumite cazuri când veţi fi solicitat să vă depuneţi dosarul personal, caz în care veţi putea veni în România în baza unei vize de scurtă şedere (ex: turistică), deoarece instituţia de învăţământ nu vă poate elibera un document care să ateste faptul că dumneavoastră vă veţi prezenta pentru depunerea dosarului.
 2. Veţi primi o scrisoare de acceptare sau de respingere. La înscriere nu este necesar să susţineţi un examen de admitere, ci doar, în unele cazuri, anumite teste de aptitudini.

În cazul în care aţi fost acceptat la studii în România, transmiteţi la MEN un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:

 • Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare completată la toate rubricile, în două exemplare;
 • Actul de studii – copie şi traducere legalizată care califică persoana în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);
 • Foile matricole – copii şi traduceri legalizate – aferente studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor perioade de studii;
 • Adeverinţă eliberată de autorităţile de resort prin care să se confirme că actele de studii prezentate permit titularului, în ţara emitentă, accesul la studii de nivelul celor solicitate în România;
 • Certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
 • Copie după paşaport;
 • Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

www.edu.ro

image_pdfimage_print
Scroll Up