Universities, schools, kindergartens | Universități, școli, grădinițe (adrese + link-uri)

Învățământul superior

Misiunea învăţământului superior este de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate prin: a) formare iniţialăşi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; b) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţeloringinereşti, al artelor, al literelor, prin asigurarea performanţelorşi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora. (Articolul 117 din Legea Educației Naționale nr.1/2011)

Sistemul naţional de învăţământ superior se bazează pe următoarele principii: a) principiul autonomiei universitare; b) principiul libertăţii academice; c) principiul răspunderii publice; d) principiul asigurării calităţii; e) principiul echităţii; f) principiul eficienţei manageriale şi financiare; g) principiul transparenţei; h) principiul respectării drepturilor şilibertăţilorstudenţilorşi ale personalului academic; i) principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice; j) principiul libertăţii de mobilitate naţionalăşiinternaţională a studenţilor, a cadrelor didactice şi a cercetătorilor; k) principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor; l) principiul centrării educaţiei pe student. (Articolul 118, alin. 1 din Legea Educației Naționale nr.1/2011).

1. Structura învățământului superior din România

Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii şi organizate pe 3 cicluri de studiu: licenţă, master, doctorat. (Articolul 137, alin.4 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011). Studiile de licență se desfășoară pe durata a trei sau patru ani în funcție de specializare, studiile de master se desfășoară pe durata a doi ani și studiile doctorale se desfășoară pe durata a trei ani (3+2+3). La terminarea studiilor universitare, absolvenții pot alege să-și continue formarea în contextul unor programe postuniversitare, să urmeze studii postdoctorale sau pot opta pentru diferite programe de formare continuă în contextul învățării pe tot parcursul vieții.

Formele de organizare a programelor de studii sunt: a) cu frecvenţă, caracterizată prin activităţi de învăţământşi/sau de cercetare programate pe durata întregii zile, specifice fiecărui ciclu de studii universitare, aproximativ uniform distribuite săptămânal/zilnic pe parcursul semestrului şi presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice şi de cercetare; b) cu frecvenţă redusă, caracterizată prin activităţi dedicate mai ales unor cursuri de sinteză şi pregătirii aplicative, programate în mod compact şi periodic, presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice de predare, completate de alte mijloace de pregătire specifice învăţământului la distanţă; c) la distanţă, caracterizată prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii specifice, activităţi de autoînvăţareşi autoevaluare completate de activităţi specifice de tutorat. (Articolul 139 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011)

2. Accesul străinilor la învățământul superior

Şcolarizarea în România a cetăţenilor străini se realizează astfel: a) pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizareşi fără bursă în învăţământul obligatoriu în România; b) pe locuri de studii cu plata taxelor de şcolarizare în valută, în învăţământul preuniversitar secundar superior, în învăţământulterţiarnonuniversitarşi în învăţământul superior de stat şi particular acreditat din România (Articolul 2 din Metodologia de primire la studii şişcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018, Anexă la ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017)

Cetăţenii din statele terţe UE sunt admiși la studii în România pe baza actelor de studii, prin concurs de dosare. (Articolul 1 din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu, Anexă la OMECS nr. 3782/06.05.2015)

Pot accede în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior din România persoanele din state terţe Uniunii Europene (UE), care: a) au documente care atestă cetăţenia statului respectiv; b) au pregătirea necesară, dovedită prin acte de studii eliberate de instituții de învățământ recunoscute în țara de proveniență; c) şi-au depus dosarul potrivit calendarului fiecărei instituții de învățământ și în termenul stabilit prin prezenta Metodologie; d) au acceptul unității de învățământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu unde doresc să studieze. (Articolul 3 din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu, Anexă la OMECS nr. 3782/06.05.2015)

Cetăţenii străini din state terţe UE sunt înscrişi la studii universitare în limba română după absolvirea anului pregătitor, în cadrul căruia îşiînsuşesccunoştinţele necesare de limbă, precum şicunoştinţele specifice, în corelare cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.) (Articolul 7 din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu, Anexă la OMECS nr. 3782/06.05.2015)

Durata cursului pregătitor pentru studii preuniversitare și pentru studii universitare de licenţă este de 1 an școlar/academic, iar pentru studii universitare de masterat, doctorat și studii postuniversitare de rezidenţiat este de cel puţin 6 luni. (Articolul 8 din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu, Anexă la OMECS nr. 3782/06.05.2015)

Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii acreditate în cadrul instituției de învățământ superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (Articolul 30 din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu, Anexă la OMECS nr. 3782/06.05.2015) La admiterea la studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia (diploma de absolvire sau de licență a absolvenților  învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna). (Articolul 38 din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu, Anexă la OMECS nr. 3782/06.05.2015)

Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini (pentru accesul la studiile universitare de licență în învățământul superior din România) conţine următoarele: a) certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată; b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; c) copie de pe paşaport; d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie, completată la toate rubricile; e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; f) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului curent; g) foile matricole – copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; h) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz; j) certificatul medical (într-o limbă de circulaţieinternaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. (Articolul 20 din Metodologia de primire la studii şişcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018, Anexă la ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017)

Procedura de admitere aplicată candidaţilor se desfăşoară astfel: a) dosarele se transmit direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează candidaţii; b) instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare, şi comunică MEN-DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii; c) lista candidaţilor va fi transmisă MEN, conform machetei. d) lista va fi însoţită de o copie a dosarului candidatului conform art. 20; e) numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare; f) după analiza dosarului, MEN emite, scrisoarea de acceptare; g) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituţiilor de învăţământ superior şi, după caz, misiunilor diplomatice; h) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua paşiidescrişi în metodologia de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN; i) dosarele candidaţilorrespinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de instituţiile de învăţământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. (Articolul 21 din Metodologia de primire la studii şişcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018, Anexă la ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017).

3. Universități din România

Domeniile de licență și specializările/ programele de studii universitare cuprinse în oferta educațională a instituțiilor de învățământ superior din Româia sunt reglementate la nivel guvernamental (Hotărârea nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărior/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018).

Învățământul superior din România propune programe de studii în următoarele domenii fundamentale: matematică și științe ale naturii (domenii de licență: matematică, informatică, fizică, chimie, inginerie chimică, geografie, geologie, știința mediului) , științe inginerești (domenii de licență: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie geologică, inginerie geodezică, mine petrol și gaze, inginerie aerospațială, ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor, agronomie, horticultură, inginerie forestieră, silvicultură, inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, biotehnologii, ingineria produselor alimentare, zootehnie, calculatoare și tehnologia informațiilor, ingineria sistemelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie navală și navigație, științe inginerești aplicate, arhitectură navală, mecatronică și robotică, ingineria materialelor, ingineria mediului, inginerie și management, inginerie genistică, inginerie de armament, rachete și muniții), științe biologice și biomedicale (biologie, chimie, medicină, medicină veterinară, medicină dentară, farmacie),  științe sociale (drept, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, asistență socială, relații internaționale și studii europene, științe politice, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, științe militare, administrarea afacerilor, ciberneticăși statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanțe, management, marketing, economie și afaceri internaționale, psihologie, științe ale educației),științe umaniste și arte(domenii de licență; filologie, istorie, teologie, studii culturale, arhitectură, urbanism, arte vizuale, teatru și artele spectacolului, cinematografie și media, muzică), știința sportului și educației fizice(educație fizică și kinetoterapie).

Câteva universități din România (informații privind oferta educațională, baza materială, metodologia de admitere și metodologia de absolvire a instituțiilor de învățământ se pot afla consultând site-urile instituțiilor de învățământ):

image_pdfimage_print
Scroll Up