Education for children | Înscrierea copiilor la școală

Finalități ale educației

Educația și formarea profesională a copiilor, a tinerilor și a adulților au ca finalitate principală formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru:

 1. împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții;
 2. integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate;
 3. ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii durabile;
 4. formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și universală și pe stimularea dialogului intercultural;
 5. educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
 6. cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a respectului pentru natură și mediul înconjurător natural, social și cultural.(Articolul 4, Legea Educației Naționale nr.1/2011)

Structura învățământului preuniversitar din România

Învățământul de stat este gratuit. Pentru unele activități, niveluri, cicluri și programe de studii se pot percepe taxe, în condițiile stabilite de prezenta lege.(Articolul 9, alin.3, Legea Educației Naționale nr.1/2011). Învățământul general obligatoriu este de 10 clase și cuprinde învățământul primar și cel gimnazial.(Articolul 16, alin.4, Legea Educației Naționale nr.1/2011).

Sistemul național de învățământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:

 1. educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare;
 2. învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV;
 3. învățământul secundar, care cuprinde:
  (i) învățământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-IX; (ii) învățământul secundar superior sau liceal, care cuprinde clasele de liceu X-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocațională și tehnologică:
 4. învățământul profesional, cu durată între 6 luni și 2 ani;
 5. învățământul terțiar nonuniversitar, care cuprinde învățământul postliceal.(Articolul 23, Legea Educației Naționale nr.1/2011)

Învățământul general obligatoriu este format din învățământul primar și învățământul secundar inferior.(Articolul 24, alin.1 Legea Educației Naționale nr.1/2011)

Educația antepreșcolară se organizează în creșe și, după caz, în grădinițe și în centre de zi.(Articolul 27, alin.1 Legea Educației Naționale nr.1/2011).

Învățământul preșcolar se organizează în grădinițe cu program normal, prelungit și săptămânal. (Articolul 28, alin.1 Legea Educației Naționale nr.1/2011)

Învățământul primar se organizează și funcționează, de regulă, cu program de dimineață.În clasa pregătitoare sunt înscriși copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, a tutorilor sau a susținătorilor legali, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârșitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. În clasa pregătitoare din învățământul special sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, a tutorilor legali sau a susținătorilor legali, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.(Articolul 29, alin.1-3, Legea Educației Naționale nr.1/2011)

Învățământul gimnazial se organizează și funcționează, de regulă, cu program de dimineață.(Articolul 30, alin.1, Legea Educației Naționale nr.1/2011)

 Învățământul liceal cuprinde următoarele filiere și profiluri:

 1. filiera teoretică, cu profilurile umanist și real;
 2. filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului;
 3. filiera vocațională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic.(Articolul 31, alin.1, Legea Educației Naționale nr.1/2011)

Durata studiilor în învățământul liceal – forma de învățământ cu frecvență – este de 3 ani pentru filiera teoretică, de 3 sau de 4 ani pentru filiera vocațională și de 4 ani pentru filiera tehnologică, în conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Pentru unele forme de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, durata studiilor se prelungește cu un an.(Articolul 31, alin.3, Legea Educației Naționale nr.1/2011)

Învățământul liceal tehnologic și vocațional se poate organiza în cadrul liceelor din filiera tehnologică sau vocațională, pentru calificări din Registrul național al calificărilor, actualizat periodic, în funcție de nevoile pieței muncii.(Articolul 32, alin.1, Legea Educației Naționale nr.1/2011)

 Învățământul profesional se poate organiza în școli profesionale care pot fi unități independente sau afiliate liceelor tehnologice, de stat sau particulare.(Articolul 33, alin.1, Legea Educației Naționale nr.1/2011)

La toate formele de învățământ în limba română, în limbile minorităților naționale sau în limbi de circulație internațională, se poate înscrie și pregăti orice cetățean român sau cetățean din țările Uniunii Europene și Confederația Elvețiană, indiferent de limba sa maternă și de limba în care a studiat anterior.(Articolul 45, alin.3, Legea Educației Naționale nr.1/2011)

3. Accesul minorilor străini la educație

Străinii care au obținut o formă de protecție în România au acces la toate formele de învățământ în aceleași condiții stabilite de lege pentru cetățenii români. În vederea înscrierii în anul corespunzător cunoștințelor deținute, inspectoratele școlare organizează pentru minori un curs gratuit de inițiere în limba română. În vederea facilitării accesului la sistemul de învățământ românesc, solicitanții de azil minori beneficiază, în mod gratuit, pe durata unui an școlar, de un curs pregătitor în vederea înscrierii în sistemul național de învățământ. Cursul pregătitor este organizat de Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Inspectoratul General  pentru Imigrări. Străinii care au dobândit drept de ședere în România și cetățenii statelor membre ale UE și Spațiului Economic European beneficiază, la cerere și gratuit de cursuri de învățare a limbii române. Aceste cursuri sunt organizate de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări și urmăresc familiarizarea participanților cu limba română. Pe perioada cursului de învățare a limbii române minorii pot fi înscriși ca audienți în sistemul de învățământ.(conform informațiilor de pe site-ul Inspectoratului General pentru Imigrări: http://igi.mai.gov.ro/ro/content/acces-la-educa%C5%A3ie).

Minorii introduşi în centre care însoţesc cel puţin unul dintre părinţi sau reprezentantul legal, luat în custodie publică, au acces gratuit la sistemul de învăţământ obligatoriu.(Conform Art. 104 , alin. 6  din Ordonanța de Urgență privind regimul străinilor în România 194/2002, cu modificările și completările ulterioare până în 2016)

Străinii cuprinşi în învăţământul de toate gradele au acces, fără restricţii, la activităţileşcolareşi de instruire în societate.(Conform Art. 3 , alin. 6  din Ordonanța de Urgență privind regimul străinilor în România 194/2002, cu modificările și completările ulterioare până în 2016)

Străinii, titulari ai dreptului de şedere pe termen lung, beneficiază, în condiţiile legii, de tratament egal cu cetăţenii români în ceea ce priveşte accesul la toate formele şi nivelurile de învăţământşi de pregătire profesională, inclusiv la acordarea burselor de studiu.(Conform Art. 80 , alin. 1  din Ordonanța de Urgență privind regimul străinilor în România 194/2002, cu modificările și completările ulterioare până în 2016)

În scopul integrării străinilor pot fi organizate şidesfăşurate următoarele activităţi: a) cursuri de limba română; b) cursuri şi alte forme de perfecţionareşi pregătire profesională; c) asigurarea informării cu privire la drepturile şiobligaţiile străinilor, precum şi asupra oportunităţilor de integrare în societatea românească; d) cursuri de cunoaştere a istoriei, culturii, civilizaţieişi a sistemului de drept din România; e) întâlniri prilejuite de diferite evenimente, la care să participe şicetăţeni români, în scopul promovării cunoaşteriişiînţelegerii reciproce.(Conform Art. 79 , alin. 2  din Ordonanța de Urgență privind regimul străinilor în România 194/2002, cu modificările și completările ulterioare până în 2016)

Străinii minori care locuiesc în România au acces la învăţământulşcolar obligatoriu în aceleaşicondiţii ca şi minorii cetăţeni români. Ministerul EducaţieiNaţionalestabileşte, potrivit legii, limitele şicondiţiilerecunoaşteriişi echivalării studiilor efectuate în ţara de origine, pentru înscrierea elevilor străini în sistemul naţional de învăţământ. (Conform Art. 132 din Ordonanța de Urgență privind regimul străinilor în România 194/2002, cu modificările și completările ulterioare până în 2016)

Pot fi înscrişi în învăţământul preuniversitar din România elevii străini care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au documente care atestă cetăţenia statului respectiv; b) au unul dintre părinţi, tutori sau susţinători legali încadraţi în una dintre următoarele situaţii: este repatriat; are prin căsătorie domiciliul în România; este posesorul unui permis de şedere în România; desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, activităţi pe teritoriul României; se află la studii în învăţământul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat din România; este membru de familie al personalului misiunilor diplomatice străine în România; c) au acceptul unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat/particular acreditate/autorizate, al unei instituţii furnizoare de educaţie, care organizează şidesfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (Registrul ARACIP), sau al unei şcoli de pe lângă misiunile diplomatice acreditate în România, după caz; d) promovează testele de aptitudini organizate pentru învăţământul de artă şi sportiv, după caz. (Articolul 8 din Metodologia de primire la studii şişcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018, Anexă la ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017)

Dosarul elevului conţine următoarele documente: a) copii ale documentelor de identitate ale elevului şi ale părinţilor/tutorelui/susţinătorului legal (paşaportul elevului, paşaportulpărinţilor, permisul de şedere al elevului, permisul de şedere al părinţilor, după caz); b) copie şi traducere legalizată a certificatului de naştere al elevului; c) copie şi traducere legalizată a hotărârii judecătoreşti privind încredinţarea copilului minor, după caz; d) copii şi traduceri autorizate ale situaţiilorşcolare; e) cerere de înscriere la studii, avizată de conducerea unităţii de învăţământ la care se va face înscrierea şi de ISJ/ISMB pe raza căruia se desfăşoară activitatea de învăţământ, conform Regulamentului de organizare şifuncţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  Dosarul cu acte de studii se depune după obţinerea avizului conducerii unităţii de învăţământ de către părinte/tutore legal la sediul ISJ/ISMB pe raza căruia se află unitatea de învăţământ solicitată. . (Articolul 9, alin. 1 și 2 din Metodologia de primire la studii şişcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018, Anexă la ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017)

Elevii străini beneficiază de: a) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru cursul de iniţiere de limba română, după caz, pentru învăţământul obligatoriu; b) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pe durata învăţământului obligatoriu; c) asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţemedico-chirurgicale şi boli cu potenţialendemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare; d) transport local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şitransport intern auto, feroviar şi naval, în aceleaşicondiţii ca elevii români, conform prevederilor legale în vigoare. (Articolul 16 din Metodologia de primire la studii şişcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018, Anexă la ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017)

În învăţământul liceal secundar superior, elevii străini plătesc taxe de şcolarizare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din ConfederaţiaElveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010. (Articolul 17 din Metodologia de primire la studii şişcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018, Anexă la ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017)

4. Școli și grădinițe în județul Suceava

În județul Suceava funcționează peste 200 de instituții de învățământ preuniversitar, aflate în subordonarea Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Lista completă a unităților de învățământ, precum și link-urile cu datele de contact ale fiecărei instituții poate fi consultată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Suceava
(http://www.isj.sv.edu.ro/index.php/retea-scolara/publica).

Conform informațiilor publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, în municipiul Suceava funcționează un număr de 30 de instituții de învățământ preuniversitar (grădinițe, școli primare, școli gimnaziale, licee, colegii, școli postliceale).

Grădinițele din municipiul Suceava își organizează activitățile după cum urmează: grădinițe cu program normal (activitățile instructiv-educative se desfășoară dimineața, în intervalul 8-13), grădinițe cu program prelungit (activitățile instructiv-educative se desfășoară activitățile în intervalul 8-17).Activitățile din grădinițe se adresează copiilor cu vârste cuprinseîntre 3 și 6 ani. Limba de predare în grădinițele din municipiul Suceava este limba română. Pe lângă activitățile prevăzute de curriculumul pentru educația timpurie, în grădinițe se pot organiza, la cererea părinților, activități opționale de limbi străine, dans, șah etc.

Activitățile desfășurate în grădinițe se focalizează pe formarea de deprinderi, atitudini și achiziția de cunoștințe și conduite noi, necesare copilului în vederea integrării în sistemul de învățământ obligatoriu, începând cu vârsta de 6 ani. Sunt avute în vedere următoarele finalități: dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a copilului, în funcție de ritmul și trebuințele proprii; dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulții și cu mediul; sprijinirea copilului în descoperirea propriei identități și în dezvoltarea autonomiei personale; sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități, deprinderi și atitudini necesare acestuia la intrarea în școală și pe parcursul întregii vieți.

Detalii privind organizarea activităților în cadrul fiecărei unități de învățământ preșcolar se pot afla consultând informațiile de pe site-urile instituțiilor:

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “OBCINI” SUCEAVA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “ȚĂNDĂRICĂ” SUCEAVAhttp://www.gradinitatandaricasv.ro/

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “GULIVER” SUCEAVA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “AȘCHIUȚĂ” SUCEAVAhttp://www.gppaschiuta.ro/

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDEL” SUCEAVA-http://gradinitaprichindel.ro/

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “1-2-3” SUCEAVA– http://gradinita123.ro/

Începând cu vârsta de 6 ani,  copiii sunt integrați în învățământul primar care are o durată de 5 ani (clasa 0, clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a și clasa a IV-a). După finalizarea învățământului primar, elevii vor urma învățământul gimnazial (clasele a V-a – a VIII-a). La finalizarea învățământului gimnazial, în funcție de rezultatele obținute la evaluarea națională (ce cuprinde o probă scrisă la limba și literatura română și o probă scrisă la matematică) și de notele obținute pe parcursul studiilor de gimnaziu, conform Metodologiei de admitere în învățământul liceal și în învățământul profesional, aprobată de Ministerul Educației Naționale (www.edu.ro) , elevii pot opta pentru viitorul lor traseu educațional.

În municipiul Suceava funcționează 10 școli gimnaziale, ce oferă activități instructiv- educative corespunzătoare învățământului primar și gimnazial. Detalii privind organizarea activităților de educație formală și oferta de activități non- formale propuse în cadrul fiecărei instituții pot fi aflate în urma consultării site-urilor unităților de învățământ:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 SUCEAVA– http://scoala1suceava.ro/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 3 SUCEAVA-http://www.scoala3sv.ro/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 4 SUCEAVA– http://scoala4suceava.ro/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “JEAN BART” SUCEAVA– http://scoalajeanbart.info/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 6 SUCEAVA– http://scoalajeanbart.info/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE GHICA VOIEVOD” SUCEAVA http://www.sc7ggv.ro/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 8 SUCEAVA http://www.scoala8suceava.ro/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGĂ” SUCEAVA– http://scoalaioncreangasuceava.ro/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 10 SUCEAVA– http://scoala10sv.ro/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON COSTIN” SUCEAVAhttp://www.scoalamironcostinsuceava.ro/.

Limba de predare în școlile gimnaziale din municipiul Suceava este limba română.

În municipiul Suceava funcționează 12 instituții de învățământ care oferă activități instructiv-educative corespunzătoare învățământului liceal și învățământului profesional. Admiterea în aceste instituții de învățământ se realizează conform prevederilor Metodologiei de admitere în învățământul liceal și în învățământul profesional, aprobată la nivelul Ministerului Educației Naționale (www.edu.ro). Informații privind oferta educațională a fiecărei unități de învățământ se pot afla în urma consultării site-urilor instituțiilor.

COLEGIUL NAȚIONAL “STEFAN CEL MARE” SUCEAVA http://www.cnstefancelmare.ro/

COLEGIUL NAȚIONAL “PETRU RAREȘ” SUCEAVA http://cnprsv.ro/

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI EMINESCU” SUCEAVA http://cn-eminescu.ro/

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “SPIRU HARET” SUCEAVA http://www.cni-sv.ro/pagini/asp/Default.aspx

COLEGIUL DE ARTĂ “CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA http://colegiuldeartasv.ro/

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA– http://lpssuceava.ro/

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX “MITROPOLITUL DOSOFTEI” SUCEAVA http://www.seminarulortodoxsuceava.ro/

COLEGIUL ECONOMIC “DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA http://master.cedcsv.ro/cedc/

COLEGIUL TEHNIC “AL. I. CUZA” SUCEAVA http://www.ctalicuza.ro/

COLEGIUL TEHNIC “PETRU MUȘAT” SUCEAVA http://colegiultehnicpetrumusatsv.info/contact/

COLEGIUL TEHNIC DEINDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA http://www.ctiasv.ro/

COLEGIUL TEHNIC “SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVAhttp://www.samuilisopescu.ro/

Limba de predare în instituțiile de învățământ menționate mai sus este limba română, însă unele unități de învățământ au în ofertă specializări bilingve în cadrul cărora elevi studiază în regim intensiv o limbă de circulație internațională (limba engleză, limba franceză, limba germană). În acord cu prevederile din Legea Educației Naționale, la cerere, se organizează grupe de studiu în limbile minorităților naționale.

Școlarizarea elevilor cu cerințe educative speciale (în învățământul profesional) se realizează în cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Suceava (http://www.centrulscolarsv.ro). Oferta educațională a instituției poate fi consultată pe site-ul unității de învățământ.

O ofertă bogată de activități nonformale pentru elevii din învățământul preuniversitar este propusă de Palatul Copiilor Suceava. Palatul Copiilor Suceava reprezintă unitatea școlară în care se desfășoară activități instructiv- educative specifice, prin care se aprofundează și se completează cunoștințe, se dezvoltă aptitudini potrivit vocației și opțiunii copiilor, se organizează petrecerea timpului liber prin programe educative monitorizate de specialiști. Scopul activității în această instituție este ocuparea utilă, eficientă și păcută a timpului liber al copiilor, descoperirea înclinațiilor native ale copiilor, monitorizarea atentă a progresului elevilor și încurajarea talentelor (http://www.pacosv.ro/).

image_pdfimage_print
Scroll Up