Behaviour with children | Поведение спрямо деца

В България има специален закон за закрила на детето. Според него всяко дете трябва да бъде зачитано и уважавано. За дете се счита всяко лице до 18 години. Правата на детето могат да бъдат групирани както следва:

 • Осигуряване: децата имат право на здравеопазване, образование и други услуги, които да им осгирят добър стандарт на живот. Това включва добра храна, топло легло и достъп до училище; закрила на религиозните им убеждения.
 • Защита: децата имат право на защита от злоупотреба, пренебрежение, експлоатация и дискриминация.
 • Участие: децата имат право на изразяване на своите идеи, имат право на информация; имат право на изслушване в съда, ако това е необходимо за закрила на правата им.

Никой няма право да насилва, тормози, обижда или пренебрегва дете!
Никой няма право да принуждава дете да вършиш вредна за него работа!
Никой няма право да принуждава дете да проси!

Ако някой принуждава дете да проституира, да продава тялото си за пари, в замяна на храна, облекло и друго или го заплашва и насилва – детето незабавно следва да потърси помощ и закрила. В България има открита специална телефонна линия за деца на номер: 116111 (http://116111.bg). В България работи и спецална държавна институция за закрила на децата – Държавна агенция за закрила на детето:
http://sacp.government.bg/bg/kontakti/

Детският труд в България подлежи на строга регулация.
Смятат се за престъпление:

 • всички форми на робство или практики, подобни на робство, такива като търговия и трафик на деца, крепостничество заради дългове и крепостничество изобщо, както и насилствен или принудителен труд, включително насилствено или принудително набиране на деца за използването им във военни конфликти;
 • използването, доставянето или предлагането на деца за проституция, за производство на порнография или порнографски изяви;
 • използването, доставянето или предлагането на деца за незаконни дейности, в частност за производство и трафик на наркотици;
 • работа, която по своето естество или при обстоятелствата, при които се упражнява, е възможно да увреди здравето, безопасността и морала на децата.
 • производство на детска порнография с цел разпространение;
 • предлагане и позволяване на достъп до детска порнография;
 • разпространяване или предаване на детска порнография;
 • снабдяване с детска порнография за лични цели или за целите на други лица;
 • притежаване на детска порнография.

България е страна по Конвенцията на ООН за закрила на правата на детето. По-конкретно с текстовете в конвенцията може да се запознаете тук:
http://sacp.government.bg/media/filer_public/2015/12/09/konventsia-na-oon-za-pravata-na-deteto-adaptirana-versia.pdf

Повече за отговорностите на родителите, за различните права и задължения по отношение на децата в зависимост от вида на връзката, в която се намират родителите можете да прочетете тук:
http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/index_en.htm

Тук можете да откриете видео „Необходими действия при бедствия – Без паника, моля“ (Кратка версия), източник youtube канал на Министерство на здравеопазването на Р България (онлайн – посетен на 12 септември 2017):

image_pdfimage_print
Scroll Up