Communication between sex | Общуване между половете

Българското общество по традиция е патриархално. В последните години обаче се наблюдава съзнателно отричане на патриархални стереотипи. Ролите, отговорностите, ограниченията, възможностите и потребностите както на мъжете, така и на жените биват в някаква степен променени. Жените днес не само домакини, а представляват сериозен потенциал във всяка една сфера, който бива ценен и оползотворяван.[1] Жените в българското общество имат право на глас, на образование, на труд. Те имат свободата да вземат самостоятелни решения, да изразяват своето мнение и защитават собствената си позиция.

Равенството между половете в България е регламентирано със специален закон – Закон за равнопоставеност на мъжете и жените. Те имат равни възможности във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот, както и равен достъп до всички ресурси в обществото.

[1] Мъжете и жените са равни, но не и равнопоставени. В: Кариери [онлайн]

image_pdfimage_print
Scroll Up