How to enter education system | Как да станем част от образователната система

Образование

(Признаване на диплома, образование за деца, как да се запишете в университет, училище или детска градина, преквалификация, пкурсове за професионално образование (също в училища – курсове за възрастни), курсове за учене през целия живот)

Закон за предучилищното и училищното образование в България

Образованието в България е подкрепяно главно от държавата посредством министерство на образованието и науката. Българската образователна традиция попада в рамките на традициите на континентална Европа. Образователната система в България включва следните нива:

 • Ясла – за деца от 0 до 2 години.
 • Детска градина – за деца между 2 и 6 години. Според закона децата на възраст 5 години са длъжни да посещават предучилищно образование (това не е задължително за по-малките). Децата на 6 годишна възраст трябва или да са записани в предучилищна група или да са в първи клас в училище. За шест годишните родителите могат да решат дали предпочитат детето им да е записано в училище на тази възраст или да изчакат до 7 години. На 7 години децата в България трябва да започнат начално образование. Образованието е задължително за всички на възраст от 5 до 16 години.
 • Училищното образование – в зависимост от типа обучение, училищата са неспециализирани и специализирани (с конкретен профил – математика, езици и прочие). В зависимост от етапа или степента на образование, неспециализираните училища биват:
  • За класове от I до IV включително;
  • начални (от I до VII класове включително);
  • гимназии (класове от VIII до XII включително) – този тип училища могат да бъдат гимназии със специализиран профил или професионални гимназии;
  • интегрирани (класове от I до X включително);
  • средни училища (класове от I до XII включително);

Ученици в класна стая в софийско училище, личен архив

специализираните училища предоставят образование в областите спорт, изкуства, култура и религиозно образование. Специализирани училища биват:

 • спортни училища (от V до XII клас);
 • училища с културен фокус (от I до XII клас, от V до XII клас, от VIII до XII клас);
 • училища по изкуствата (от I до XII клас, от V до XII клас, от VIII до XII клас);
 • училища по религия (от VIII до XII клас).

Сертификати за първата фаза на образованието и за начално образование се получават при успешно завършване съответно на 4ти и 7ми клас. Средните училища използват оценките от сертификата за начално училище като основен критерий за приемане. Приемът в средни училища става на база на входни изпити, обикновено по литература и/или математика, както и на база на оценките от началното образование. Учениците могат да се запишат в средно училище след успешното завършване на 7ми или 8ми клас. Средното образование завършва с 2 държавни изпита – един държавен изпит по български език и литература и един по предмет, който ученикът избере. На ниво училище, учебната програма предоставя възможности на ученици от малцинства да учат на техния матерен език. В специализирани езикови училища и в профилирани училища, обучението се провежда на английски, немски, италиански, френски, испански, иврит, руски и други езици.

Задължителната предучилищна подготовка и образование в държавни и общински детски градини и училища е безплатно за деца и ученици. Образованието е безплатно и за:

 • граждани на други ЕС страни;
 • граждани на трети страни, които имат разрешение за постоянно пребиваване;
 • граждани на трети страни, които имат право на дългосрочен или удължен престой в страната, както и членовете на техните семейства;
 • граждани на трети страни, приети с актове на Съвета на министрите;
 • граждани на трети страни, приети в съответствие с международно споразумение по тези въпроси;
 • граждани на трети страни, в зависимост от специалния закон;
 • граждани на трети страни, пледиращи или получили международна закрила в страната;
 • чуждестранни непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила според Закона за убежището и бежанците, трябва да получат безплатно образование в държавни или общински детски градини и училища в Република България според условията, приложими за българските граждани.

Правото на безплатно образование се упражнява като не се заплащат такси за обучението, което се финансира от държавния бюджет. В случаи, различни от гореизброените, гражданите на трети страни на възраст над тази за задължително образование следва да се обучават в държавни или общински училища при заплащане на годишни такси, определени от Съвета на министрите:

 • начално и средно образование – € 800;
 • профилирани средни училища и класове – € 900;
 • училища по изкуствата – € 1350;
 • професионални средни училища: транспорт / селско стопанство – € 1500; бизнес администрация и администрация – € 900; здравеопазване – € 2000; други – € 1300.
 • Висше образование – типовете висши образователни институции са университети, колежи и специализирани висши училища. Висшето образование в България следва Болонския процес, което гарантира съвместимост с квалификациите, придобивани в други европейски университети. Това означава, че висшето образование следва обичайните фази за придобиване на степен бакалавър, магистър и доктор. За бакалавър се учи четири години. За магистър – пет години, след завършено средно образование или една/две години след завършена бакалавърска степен. Третата фаза от висшето образование завършва с получаване на докторска степен. Специализираните висши училища предлагат степени в една или повече сфери на науката, изкуствата, спорта, медицината. Обикновено имената на тези институции индикират сферата на специализация. Колежите са бившите полу-висши институти. Някои от тях са част от университети и използват тяхното оборудване и база. В България има петдесет и една висши образователни институции, предлагащи бакалавърски и магистърски степени. Академичната година за повечето български университети стартира около 1ви октомври и се състои от есенен и пролетен семестър. Официалният език, на който се провежда обучението е български. Академичните институции обаче предлагат и други програми, преподавани на английски, френски или немски, които са популярни сред чуждестранните студенти. Някои университети предлагат програми, които са съвместно акредитирани. Курсове, преподавани на английски са обичайна практика за магистърското ниво и стават все по-често използвани за докторските степени.

На този сайт можете да откриете класацията на българските университети за 2017г. Интернет сайтът предоставя директни връзки към университети и кратко описание на всеки един от тях.

Чуждестранните студенти заплащат такси за образование, които за държавните академични институции се определят ежегодно от Министерски съвет в евро (еквивалентът в лева е според обменен курс 1,95583).

Например, според решение на Министерски съвет и заповед на Ректора, годишните такси за обучение в Софийски университет (изображение 6.2) (който е на първо място в класацията в България) за чуждестранни студенти за академичната 2017/2018 година могат да бъдат видени тук: https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/admission/international_students/tuition_fees_in_sofia_university_for_the_academic_2017_2018_year

Главната сграда на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, източник

Таксите за другите университети се обявяват на техните Интернет сайтове (обикновено налични и на английски) или на сайта на Държавен вестник, който публикува решенията на Министерски съвет (достъпен само на български език).

При все това, ако чуждестранният гражданин е постоянно пребиваващ или има статут на бежанец или е под хуманитарна закрила, тогава той/тя има правото да кандидатства в който и да е унивеститет при същите условия като българските граждани. Що се отнася до таксите това означава, че чужденците ще заплащат само държавните такси, изисквани от всеки университет – също определяни ежегодно от Министерски съвет – но далеч по-ниски.

image_pdfimage_print
Scroll Up