How to start own business | Как да стартираме собствен бизнес

Откриването на фирма в България не е нито скъпо, нито трудно. България има сравнително ниски данъци и разходи за работна ръка, което я прави добро място за стартиране и развиване на бизнес. Има много ползи, от които собствениците на стартиращ бизнес могат да се възползват, за да се развият. България е член на Европейския съюз, което ви дава достъп до единния пазар на ЕС. Освен това България гарантира свобода за учредяване на фирма и трансфериране на капитали към всички чуждестранни компании и на всички чуждестранни инвеститори, които желаят да установят в страната. Не е необходима предварителна оторизация, с изключение на високо регулираните видове бизнес, от сорта на банкиране, застраховки и транспорт.

Чуждестранните граждани (включително граждани на трети страни – извън ЕС) не са обект на някакво специално регулиране – те са свободни да следват същите процедури, както българските граждани. Не е задължително собственикът на фирма да живее в България. Препоръчително е обаче да присъства по време на процедурата по регистрация на фирмата.

Има само няколко специфични изисквания:

 • Документите за регистрацията на фирмата да са написани както на български, така и на чужд език. Този език обикновено е английски, но може да бъде който и да било език, разбираем за собственика на компанията;
 • Собственикът трябва да притежава паспорт, за да може да докаже своята самоличност и да покаже, както копие, така и оригинал. Трябва да има приложено копие на документите за самоличност на всички собственици на компанията (ако са физически лица) или – в случай, че собствениците са юридически лица – легализирани копия от корпоративните им документи;
 • Също така в българската версия на документите, данните за компанията (включително имената на собствениците) трябва да бъдат написани на български на кирилица.

За регистрация на фирма в България е необходимо:

 • Компанията да има фирмена сметка и местен адрес за ефективна комуникация с властите;
 • Дяловият капитал трябва да бъде депозиран в специална набирателна сметка, която се открива за целта на учредяването;
 • Уставът трябва да бъде изготвен и подписан от всички собственици;
 • Трябва да има поне един управител, който да има правото да представлява компанията пред властите (няма изискване управителят/ите да живее/живеят в България);
 • Компанията трябва да бъде регистрирана в търговския регистър на областния съд, на чиято територия е разположен бизнесът;
 • Компанията трябва да бъде регистрирана и в местната данъчна служба и в Националния статистически институт.

Човек може да регистрира различни видове компании в България, от които най-често срещаните са:

 • Дружество с ограничена отговорност – или еднолично (ЕООД) или с повече собственици (ООД) – минималният размер на един дял е само 2 български лева, което е €1. Ако фирмата се учредява с един дял само, той трябва да бъде внесен в набирателната банкова сметка на фирмата. Ако компанията се регистрира с капитал над този минимум, тогава в набирателната сметка трябва да се внесат поне 70% от размера му.
 • Акционерно дружество – или еднолично (ЕАД) или с повече акционери (АД). Минималният капитал, изискван по закон за учредяването на едно ЕАД/АД е 50,000 лева. В устава може да бъде посочено каква част от капитала ще бъде внесена по сметката на дружеството по време на учредяването – но тази част не може да бъде под 25% от общата стойност на капитала. Компанията трябва да има поне три членове на борда. Ежегоден одитен доклад се изисква за всички акционерни дружества.

Документите, които са необходими за регистриране на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и стъпките, през които трябва да се мине за регистрация са описани по-долу:

 • Изберете име за компанията. Ще трябва да проверите дали името, което сте избрали вече не е заето. Не се разрешава дублиране на фирмени имена. Лесно можете да направите проверката за уникалност на името на сайта на търговския регистър. Трябва да кликнете върху „Търговски регистър“, след това да изберете „Справки“, след това “Права върху фирма”. В празното поле трябва да впишете името, което сте избрали за вашата фирма. Ако не получите обратно резултати от търсенето – “няма открити резултати” – тогава ще знаете, че името, което искате да регистрирате е свободно. Внимавайте името да е написано на български в търсачката. Внимавайте също и при подбора на име. Ако има съществуваща компания “IGAN Company”, а вие искате да регистрирате “IGAN-Company”, вашето име е много близко до вече регистрирано такова. В този случай, регистрацията на вашата фирма може да бъде отказана. Бележка: Ако сайтът върне резултат Грешен сертификат, кликнете върху Продължи, за да отворите страницата.
 • Ако искате можете да запазите името, което сте си избрали. Това се прави в Агенция по вписванията на база на формуляр Д1, който може да бъде свален от сайта на търговския регистър, секция Документи. Това действие има валидност за територията на цялата страна. Таксата за запазване на име е 50 лв. Всеки може да запази фирмено име по този начин, преди да попълни документи за регистрация. При все това, запазването на име има смисъл единствено ако възнамерявате да регистрирате фирма в рамките на следващите няколко месеца и искате да се подсигурите, че никой друг няма да може регистрира компания със същите име в този период.

След това ще трябва да подготвите необходимите документи за регистрацията:

 • Документ за внесен капитал в набирателната сметка. Този документ се издава от банката ви по избор. Законът не конкретизира в кои банки следва да бъде внесен капитала на организацията.
 • Съгласие за приемане на ролята управител и спесимен от подписа на. Трябва да бъде заверен от нотариус и подписан от управителя. Можете да подготвите спесимена сами и само да помолите нотариуса да го завери. Бихте могли също така да помолите нотариалната кантора да подготви документа за спесимена – но в този случай ще трябва да платите повече.
 • Вместо съгласие да приемане на ролята управител и спесимен от подписа, бихте могли да подготвите комбинирана декларация по член 141, параграф 3 и параграф 8 от Търговския закон. Чрез тази декларация човек едновременно може да приеме ролята управите; да постави спесимен от подписа си и да подпише декларация на липса на пречки за упражняване на дейността. Чрез този комбиниран документ може да се спестят нотариални такси.
 • Формуляр A4 от Търговския регистър (трябва да го попълните с информация за фирмата) – съдържа името на компанията, данни за управителя, капитала и прочие.
 • Протоколът от решението на едноличния собственик да учреди компания.
 • Учредителен акт на фирмата. Трябва да съдържа: име на компанията, адрес на компанията (седалище) – регистриран офис на компанията; обхват на бизнес дейностите; име и лични детайли на управителя.
 • Декларация по член 13, параграф 4 от Закона за търговския регистър – с тази декларация се удостоверява верността на обявените обстоятелства, както и всички документи, които са представени заедно с обявяването. Тази декларация се подава заедно с останалите документи към Агенция по вписванията (АВ) от управителя на бъдещата фирма.
 • Декларация по член 13, параграф 5 от Закона за търговския регистър – с тази декларация се заявява, че кандидатурата (формуляр A4, споменат по-горе) и прикачените към него документи са представени от кандидата. Тя се подава единствено ако документите се внасят от оторизирано лице (или пълномощник в този случай). Накратко: ако вие като управител внасяте документите в АВ, необходима ви е декларацията по член 13, параграф Ако някой друг от ваше име внася документите, нуждаете се от декларацията по член 13, параграф 5.
 • Декларация по член 142 от Търговския закон – тази декларация забранява на управителя да изпълнява конкурентни дейности за други организации.

Сградата на Агенция по вписванията, София. Източник

 

Данъци в страната

България има много какво да предложи на предприемачите със своята система от ниски данъци. Данъчната система включва следното:

 • Плосък корпоративен данък печалба 10%;
 • 0% корпоративен данък за райони с висока безработица (при конкретни условия);
 • Плосък данък от доходите на физическите лица 10%;
 • 5% данък дивиденти;
 • Също така широк набор от други ползи, като например: освобождаване от плащане на данък добавена стойност (ДДС) върху вноса на инструменти и материали за определени производства; възможност за данъчни облекчения за извършване на проучвания и разработки; бърз период на амортизация – 2 години – за компютри и производствено оборудване; липса на ограничения за репатрация на капитал.
image_pdfimage_print
Scroll Up